Una empresa saludable és la que es preocupa pel benestar dels seus empleats, tant en l’àmbit físic com mental. És una organització que promou hàbits i pràctiques saludables al lloc de treball, i que treballa per crear un ambient laboral segur i positiu.

Les empreses saludables s’enfoquen a prevenir malalties i lesions, i a promoure un estil de vida actiu i equilibrat. Per aconseguir-ho, poden oferir programes de benestar que inclouen activitats físiques, educació nutricional, prevenció de lesions i estratègies per manejar l’estrès.

A més, una empresa saludable fomenta la comunicació oberta i la col·laboració, i s’esforça per crear un ambient de treball on els empleats se sentin valorats i recolzats. Això pot incloure polítiques i pràctiques de recursos humans que promoguin la flexibilitat, lequilibri entre la vida laboral i personal, i un enfocament en el desenvolupament professional i personal dels empleats.